Mekinni Vento

Ndërlidhësi McKinney-Vento
Edward Simpson
315-368-6070
esimpson@uticaschools.org


Sipas Aktit McKinney-Vento, termi "fëmijë dhe të rinj të pastrehë" do të thotë individë të cilëve u mungon një banesë fikse, e rregullt dhe e përshtatshme gjatë natës.  Telefononi Zyrën e Regjistrimit të Studentëve në 315-368-6960 për ndihmë.