UCSD E drejta për t'u apeluar

E DREJTA PËR T'U APELUAR

Roli i Oficerit të Dëgjimit është këshillues vetëm për Mbikqyrësin e Shkollave. Pas marrjes së vendimit të Mbiintenduesit të Shkollave, prindërit (s)/advocate(s) kanë të drejtë të bëjnë apelimin e vendimit të Mbiintenduesit në Bordin e Arsimit. Kjo e drejtë apelimi përfshin të drejtën për të kundërshtuar si gjetjen(e) e Mbiintenduesit, ashtu edhe nëse do të mbajë akuzat disiplinore të ngritura nga Distrikti, ashtu edhe për dënimin e rekomanduar që do të jepet.

Nëse zgjedh ta apelosh këtë vendim, mund ta bësh këtë, me shkrim, brenda njëzet (20) ditëve nga data e vendimit me shkrim të Mbiintenduesit, në:

Bordi i Arsimit
Qarku i shkollës së qytetit të Uticës
Rruga 929 York
Utica, NY 13502

Së fundi, çdo vendim i Bordit të Arsimit të Distriktit mund t'i apelohet Komisionerit të Arsimit të Shtetit të Nju Jorkut, me shkrim, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e ankimit të Bordit të Arsimit, në:

Komisioner i Arsimit
Departamenti i Arsimit i Shtetit të Nju Jorkut
Rruga 89 Uashington
Albany, NY 12234

Për të parë një version PDF të këtij dokumenti kliko këtu.