Portali i prindërve

Të gjithë nxënësit përfitojnë nga një komunikim më i mirë midis prindërve dhe shkollës. Distrikti i Shkollës së Qytetit të Uticës ka siguruar një Portal Prindëror, i cili do t'ju lejojë të keni qasje në informacionin shkollor të fëmijës suaj 24/7 nëpërmjet internetit. Kjo do të përfshijë notat e periudhës së shënuar të fëmijës, programin, pjesëmarrjen dhe informacionin demografik.

Nëse dëshironi të jeni pjesë e Portalit prindëror, ju duhet të plotësoni komplet Formularin e Kërkesës për Qasje në Portalin e Prindërve të Shkollës dhe ta sillni atë në Zyrën Kryesore të shkollës së fëmijës suaj me një formë të identifikimit të fotografisë.  

Nëse tashmë e keni plotësuar këtë formular në të kaluarën, nuk duhet të plotësoni një tjetër, nëse nuk jeni duke shtuar fëmijë/fëmijë.

Një kopje e Formularit të Hyrjes është siguruar në të drejtën që ju të printoni dhe plotësoni. 

Për më shumë informacion, ju lutemi t'i referoheni letrës sonë prindër dhe udhëzuesit të Veglave shkollore, të siguruara gjithashtu në të djathtë. 

Ju lutem përdorni lidhjen e mëposhtme për të hyrë në Portalin Prindëror.

stoli i shkollës

https://st3.schooltool.com/utica/

Portali i prindërve