Udhëzime për sigurinë e autobusëve UCSD

RREGULLAT E SIGURISË SË AUTOBUSAVE TË SHKOLLAVE
Informacioni i mëposhtëm është i dobishëm për udhëtarët e autobusit dhe prindërit e tyre.

Video-kamerat janë instaluar në të gjithë autobusët që transportojnë nxënësit e distriktit të shkollës së qytetit të Uticës. Studentët filmohen kur janë në autobus. Shkeljet e Kodit të Sjelljes ose çdo sjellje, e cila shpërqendron në mënyrë thelbësore shoferin dhe shkakton, ose ka potencialin për të shkaktuar, një rrezik sigurie në një autobus në lëvizje, mund të jetë baza për pezullimin nga autobusi/ shkolla dhe/ose dëbimin nga privilegjet e vozitjes me autobus.

Kliko në seksionet më poshtë për t'i zgjeruar ato për informacione të hollësishme.

Dokumente të rëndësishme për sigurinë e transportit