Kontakt Iinformation Për Personelin e Transportit të Qarkut të Shkollës së Qytetit të Uticës

Majkëll Ferraro
Shefi i Operacioneve
(315) 792-2231 [zyrë]
(315) 792-2260 [faks]
Email: mferraro@uticaschools.org

PËR KËRKESA DHE/OSE SHQETËSIME PËR TRANSPORTIN
Zakaria Nikotera, mbikëqyrëse e transportit
Telefoni: 315-792-2212
Email: znicotera@uticaschools.org

PËR INFORMACIONE PËR ITINERARIN E AUTOBUSAVE, ZGJIDH/LËSHO ÇËSHTJET
Sheryle Harrington, dispeçeri i autobusëve
Telefoni: 315-792-2212
Email: sharrington@uticaschools.org

Xhastin Suhocki, Ndihmës Dispeçeri i Autobusëve
Telefoni: 315-792-2212
Email: jsuhocki@uticaschools.org 

PËR INFORMACION TË PËRGJITHSHËM
Suzana Roach, punonjëse e transportit
Telefoni: 315-792-2212
Email: sroach@uticaschools.org

PËR SIGURINË E AUTOBUSIT/ INCIDENTET
Edward Gray, 19A Examiner/ Instruktor i Shoferit të Autobusit të Shkollës
Telefoni: 315-792-2212
Email: egray@uticaschools.org

NUMRAT E KONTAKTIT PËR PERSONELIN E SHËRBIMEVE TË SHKOLLËS DURHAM
Utica Durham School Services - Numri kryesor (315) 758-1648

  • Drejtor i Përgjithshëm - Brian McCann   
  • Mbikëqyrëse e operacioneve - Angela Cook 
  • Krye-dispeçeri - Sharlot Sanders 
  • Udhëtari i autobusit - Xhenifer Goritski
  • Mbikqyrës i Sigurisë/Trajnimit- Robert Tine
  • Menaxheri i disiplinës studentore- Scott Kamp