Reagimi ndaj ndërhyrjes (RTI)
Qarku i shkollës së qytetit të Uticës

"Reagimi ndaj Ndërhyrjes (RTI) është një qasje me shumë nivele ndaj identifikimit të hershëm dhe mbështetjes së nxënësve me nevoja të të mësuarit dhe sjelljes. Procesi i RTI-së fillon me mësim me cilësi të lartë dhe shfaqje universale të të gjithë fëmijëve në klasën e arsimit të përgjithshëm. Nxënësit në vështirësi janë siguruar me ndërhyrje në nivele në rritje të intensitetit për të përshpejtuar normën e tyre të të mësuarit....Përparimi është mbikqyrur nga afër për të vlerësuar si normën e të mësuarit dhe nivelin e performancës së nxënësve individualë. Vendimet arsimore rreth intensitetit dhe kohëzgjatjes së ndërhyrjeve bazohen në reagimin individual të nxënësve ndaj mësimit... RTI është projektuar për përdorim kur merr vendime... krijimin e një sistemi të integruar mirë të udhëzimit dhe ndërhyrjes të udhëhequr nga të dhënat e rezultateve të fëmijëve (rtinetwork.org)."

Një program RTI në përputhje me seksionin 100.2(ii) të Rregulloreve të Komisionerit duhet të përfshijë komponentët minimalë të mëposhtëm:

 1. mësimin e përshtatshëm të dorëzuar për të gjithë nxënësit e klasës së arsimit të përgjithshëm nga personeli i kualifikuar;

  • mësimi i përshtatshëm në lexim do të thotë programe shkencore të bazuara në kërkime shkencore që përfshijnë udhëzime eksplicite dhe sistematike në ndërgjegjësimin fonmik, fonikë, zhvillimin e fjalorit, rrjedhshmërinë e leximit (duke përfshirë aftësitë e leximit oral) dhe strategjitë e të kuptuarit të leximit;

 2. screenings aplikuar për të gjithë studentët e klasës për të identifikuar ata studentë që nuk janë duke bërë përparim akademik me normat e pritshme;

 3. mësim i përputhur me nevojën e studentëve me nivele gjithnjë e më intensive të ndërhyrjes së synuar dhe mësimit për studentët që nuk bëjnë përparim të kënaqshëm në nivelet e tyre të performancës dhe/ose në shkallën e tyre të të mësuarit për të përmbushur standardet e moshës ose të nivelit të notës;

 4. vlerësimet e përsëritura të arritjeve të nxënësve të cilat duhet të përfshijnë masat e programit mësimor për të përcaktuar nëse ndërhyrjet po rezultojnë në përparimin e studentëve drejt moshës ose standardeve të nivelit të notave;

 5. aplikimin e informacionit rreth reagimit të studentit ndaj ndërhyrjes për të marrë vendime arsimore në lidhje me ndryshimet në qëllimet, udhëzimin dhe/ose shërbimet dhe vendimin për të bërë një referim për programet e arsimit të veçantë dhe/ose shërbimet; dhe

 6. njoftim me shkrim prindërve kur nxënësi kërkon një ndërhyrje përtej asaj që u ofrohet të gjithë nxënësve në klasën e arsimit të përgjithshëm që jep informacion në lidhje me:

  • sasinë dhe natyrën e të dhënave të performancës së nxënësve që do të mblidhen dhe shërbimet e përgjithshme të edukimit që do të ofrohen në zbatim të paragrafit (2) të kësaj nënndarje;

  • strategjitë për rritjen e normës së të mësuarit të studentit; dhe

  • të drejtën e prindërve për të kërkuar një vlerësim për programet e arsimit të veçantë dhe/ose shërbimet.

 7. Qarku shkollor ka përcaktuar strukturën dhe komponentët specifikë të reagimit ndaj programit të ndërhyrjes, duke përfshirë, por pa u kufizuar, kriteret për përcaktimin e niveleve të ndërhyrjes që do t'u jepen nxënësve, llojet e ndërhyrjeve, sasinë dhe natyrën e të dhënave të performancës së nxënësve që do të mblidhen dhe mënyrën dhe shpeshtësinë për monitorimin e progresit.

 8. Distrikti shkollor siguron që stafi ka njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të zbatuar një program reagimi ndaj programit të ndërhyrjes dhe se një program i tillë zbatohet në përputhje me paragrafin (2) të kësaj nënndarje.

 

Reagimi i qarkut të shkollës së qytetit të Uticës ndaj ndërhyrjes (RTI)

Shfaqja universale: i-Ready

 • Kryer 3 herë në vit akademik

 • Të gjithë janë të regjistruar

 • Studentët në rrezik identifikohen dhe progresi mbikqyret për 5-8 javë në mësimin bazë

Udhëzim i përshtatshëm: Shkalla 1

 

Siguruesi: Mësues në klasë

 • Mësimi me cilësi të lartë, bazuar në kërkimin në ELA dhe matematikë u ofrohet të gjithë nxënësve në mjedisin e arsimit të përgjithshëm nga mësues të kualifikuar

 • Mësimi i diferencuar është inkorporuar për të përmbushur nevojat e ndryshme të studentëve

 • Programi mësimor është në përputhje me standardet e të mësuarit të NYS

 • Vlerësimi formues është ndërtuar në procesin mësimor

 • Mësimi është kulturalisht i ndjeshëm dhe gjuhësisht i përshtatshëm për studentët e LEP/ELL

 • Programi bazë i leximit (ELA) është planifikuar për 90 minuta mësim çdo ditë

 • Nëse më shumë se 20% e studentëve janë duke kryer nën pritjet e programit në ELA ose matematikë, rekomandohet një rishikim i programit mësimor

Duke iu referuar IST-së

 • Nxënësit që kryejnë nën treguesit e pritur të nivelit të notës në ELA dhe/ose matematikë pas 5-8 javësh të mësimit bazë të diferencuar mund t'i referohen IST-së

 • Nëse përcaktohet se nevojiten ndërhyrje, krijohet plani i RTI-së në përgjigje të zonës së nevojës së studentëve. Plani përfshin: fokusin e aftësive, ofruesin, kohëzgjatjen e kohës dhe orarin e mbikqyrjes së përparimit

 • Formulari i njoftimit të prindërve dërgohet për të filluar Shkallën 2 (për çdo ndërhyrje përtej asaj që u sigurohet të gjithë nxënësve në klasën e arsimit të përgjithshëm)

 • Vendoset data e takimit të parë të shqyrtimit të përparimit

Ndërhyrjet: Shkalla 2

 

Siguruesi: Mësues në klasë ose personel tjetër mbështetës i identifikuar

 • Kryer në grupe të vogla prej 3-5 studentësh

 • Seancat janë 20-30 minuta

 • 3-5 ditë në javë

 • Grupuar nga nevoja mësimore

 • Mbikqyrja e përparimit përfundon çdo 2 javë dhe regjistrohet

 • Zgjat 8-12 javë

 • Afërsisht 15% e studentëve

 • Ndërhyrja shtesë sigurohet përveç, jo në vend të udhëzimit bazë

 • Prindërit mbahen të informuar për përparimin e nxënësve bazuar në monitorimin e përparimit të të dhënave të mbledhura

Shqyrtimi i Mbikqyrjes së Progresit të IST-së

 

 • IST kryen një rishikim të ndërhyrjeve të Nivelit 2 dhe të dhënave korresponduese të monitorimit të progresit

 • Ekipi rekomandon:

  • Kthimi në Shkallën 1 si student nuk kërkon më shërbime shtesë ndërhyrjeje;

 • Një raund shtesë i Shkallës 2 për shkak të efektivitetit të ndërhyrjeve; ose

 • Progresi drejt ndërhyrjeve të shkallës 3

 • Plani i RTI-së përditësohet në përgjigje të fushave të nevojës së studentëve. Plani përfshin: fokusin e aftësive, ofruesin, kohëzgjatjen e kohës dhe orarin e mbikqyrjes së përparimit

 • Vendoset data e takimit tjetër të shqyrtimit të përparimit

 • Prindërit janë të informuar për rezultatet e mbikqyrjes së përparimit dhe planin e veprimit

Ndërhyrjet: Shkalla 3

 

Siguruesi: Mësues në klasë ose personel tjetër mbështetës i identifikuar

 • Kryer në grupe të vogla prej 1-2 studentësh

 • Seancat janë 30 minuta.

 • 4 ditë në javë

 • Grupuar nga nevoja mësimore

 • Mbikqyrja e përparimit kompletohet çdo javë dhe regjistrohet

 • Zgjat 8-12 javë

 • Afërsisht 5% e studentëve

 • Ndërhyrja shtesë sigurohet përveç, jo në vend të udhëzimit bazë

 • Prindërit mbahen të informuar për përparimin e nxënësve bazuar në monitorimin e përparimit të të dhënave të mbledhura

Shqyrtimi i Mbikqyrjes së Progresit të IST-së

 • IST kryen një rishikim të ndërhyrjeve të nivelit 3 dhe të dhënave korresponduese të monitorimit të progresit

 • Ekipi rekomandon:

  • Kthimi tek niveli 1 ose niveli 2

  • Një raund shtesë i Shkallës 3 për shkak të efektivitetit të ndërhyrjeve; ose

  • Një referim për CSE

 • Plani i RTI-së përditësohet në përgjigje të fushave të nevojës së studentëve. Plani përfshin: fokusin e aftësive, ofruesin, kohëzgjatjen e kohës dhe vendos tabelën kohore të mbikqyrjes së përparimit

 • Krijohet data e takimit të radhës të shqyrtimit të progresit (nëse është e zbatueshme)

 • Prindërit janë të informuar për rezultatet e monitorimit të progresit dhe në pritje të referimit CSE (nëse është e zbatueshme)

Referim për CSE

 • RTI është thelbësore pasi një qark shkollor mund të mos përdorë më mospërputhjen e ashpër midis arritjes dhe aftësisë intelektuale për të përcaktuar nëse një nxënës i klasës K-4 ka një paaftësi në të mësuar në fushën e leximit

 • Referimi i CSE kërkon: ekzaminim fizik, histori sociale, vlerësim psikologjik dhe vëzhgim në klasë

 • Të dhënat dhe informacionet e mbledhura nëpërmjet RTI-së japin informacion të rëndësishëm për CSE-në në lidhje me aftësinë e studentit për të përmbushur standardet e moshës ose të nivelit të notave

Burimet