Na kontakt

Znj. Trisha Norton, Drejtoreshë
Koordinatori DASA
Zyra: 315.368.6700
Fax: 315.732.5902 

Infermiere: 315.368.6702

Sigurimi: 315.368.6712 

Linja e Ndihmës së Kompjuterit
315.368.6997 ext. 9