Plani i arsimimit gjithëpërfshirës në shkollën fillore Jones (SCEP)

Plani SCEP 2022-2023