Plani i arsimimit gjithëpërfshirës në shkollën fillore Hughes (SCEP)

Plani SCEP 2022-2023 i Hughes