Komiteti Uatson SDM paraqet natën kulturore ndërkombëtare