Synimet & misioni

Misioni ynë

Gjenerali Herkimer kërkon të krijojë një mjedis sfidues të të mësuarit që inkurajon pritjet e larta për sukses nëpërmjet zhvillimit të udhëzimeve të përshtatshme të renditura CCLS që lejon për dallimet individuale dhe stilet e të mësuarit.

Shkolla jonë nxit një mjedis të sigurt, të rregullt, të kujdesshëm dhe mbështetës, ku vlerësimi për veten e çdo nxënësi ushqehet nga marrëdhëniet pozitive me nxënësit dhe personelin.

Përpiqemi që prindërit, mësuesit dhe anëtarët e komunitetit të përfshihen aktivisht në mësimin e nxënësve tanë dhe në suksesin e shkollës sonë.

Vizioni ynë

Gjatë vitit shkollor 2021-2022, nxënësit do të...

  • Bëhuni nxënës të përjetshëm
  • Siguroni karakterin më të mirë personal në shtëpi dhe në shkollë
  • Afro mundësitë për të mësuar me qëndrime pozitive
  • Qëndroni qytetarë të respektueshëm dhe të përgjegjshëm
  • Partner me të gjithë të interesuarit për të inkurajuar suksesin
  • Të ndjekim me ambicie rritjen akademike
  • Puna drejt aftësisë në të gjitha fushat akademike
  • Përpiqu të jesh kontribues i sigurt dhe paqësor në shoqëri